برنامه کلاس های تابستان 91 پژوهش سرا

روزهای هفته

صبح30/10- 9

صبح10/12- 40/10

عصر 18- 30/16

عصر 40/19 10/18

شنبه

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

دوشنبه

1-    ستاره شناسی خواهران راهنمایی

2-    ستاره شناسی خواهران دبیرستانی

1-    ستاره شناسی برادران راهنمایی

2-    ستاره شناسی برادران دبیرستانی

1-    فن آوری نانو برادران راهنمایی

2-    رباتیک برادران راهنمایی

1-    فن آوری نانو خواهران دبیرستان

2-    رباتیک برادران دبیرستان

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

3-    ستاره شناسی خواهران راهنمایی

4-    ستاره شناسی خواهران دبیرستانی

3-    ستاره شناسی برادران راهنمایی

4-    ستاره شناسی برادران دبیرستانی

3-    فن آوری نانو برادران راهنمایی

4-    رباتیک برادران راهنمایی

3-    فن آوری نانو خواهران دبیرستان

4-    رباتیک برادران دبیرستان

پنج شنبه

 

 

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید